SSS
 1. Kimler lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?

  Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.

 2. Lisans almaksızın kojenerasyon veya trijenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

  Evet, kurulabilir. Lisanssız kurulacak kojenerasyon veya trijenerasyon tesisleri için bir kurulu güç kısıtı yoktur.

 3. Kojenerasyon veya trijenerasyon tesisi kurulması halinde üretilen elektrik kime satılabilir?

  Lisanssız kurulacak kojenerasyon veya trijenerasyon tesislerinden üretilecek ihtiyaç fazlası enerji satılamaz. Bu tesisler sadece tesisi kuran kişinin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmı sisteme verilemez, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında ve üçüncü bir kişiye satılamaz.

 4. Lisans almaksızın mikro-kojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

  Evet, kurulabilir. Mikro-kojenerasyon tesisinin kurulu gücü 50 kWe ile sınırlıdır.

 5. Lisans almaksızın mikro-kojenerasyon tesisi kuran kişiler ürettikleri elektriği kime satabilir?

  Lisanssız mikro-kojenerasyon tesisi kuran kişilerden gerçek kişiler ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisini sisteme veremez veya üçüncü bir kişiye satamazlar. Ancak lisanssız elektrik üretim tesisi kuran tüzel kişilerin (şirketler, dernekler, vakıflar... gibi) ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisi YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir; piyasada ikili anlaşmalar ile veya gün öncesi veya dengeleme güç piyasalarında satılamaz.

 6. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için nereye başvuru yapmak gerekir?

  Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynaklara dayalı olarak kurulmak isteniyorsa tesisin kurulacağı yerin bağlı olduğu il özel idaresine, diğer kaynaklar kullanılacaksa tesisin kurulacağı yerdeki dağıtım şirketine yapılacaktır.

 7. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yapılan başvurularda hangi belgeler sunulur?

  Bu konu Tebliğ'in 8 inci maddesinde açıklanmıştır. Hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler birinci fıkrada (8.1) belirlenen belgelerle dördüncü fıkrada (8.4) atıf yapılan yönetmelikte öngörülecek belgeleri, diğer kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler ikinci fıkrada (8.2) belirlenen belgeleri temin ederek başvuru yapacaktır.

 8. Lisanssız üretim tesisi kurmak için ilgili mevzuatına göre tesis yeri tahsislerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının EPDK'nın iznini alması gerekir mi?

  Lisanssız elektrik üretimi tesisleri için tesisin kurulacağı yerin ilgili mevzuatına göre edinilmesi gerekir; yani ilgisine göre orman mevzuatı, mera mevzuatı, milli emlak mevzuatı çerçevesinde izin alınması gerekmektedir. Lisanssız üretim tesisleri kurulması için Kurumca (EPDK) kamulaştırma yapılamamaktadır. Kurum (EPDK) tesis yeri edinimlerine de müdahil olmamaktadır. Bu edinimde yetki ve sorumluluk ilgili mevzuatı uygulamakla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarındadır. Söz konusu mevzuatın uygulanmasında, Kuruma açıkça yetki verilen istisna haller hariç, kuruma başvuru yapılması veya olurunun alınması söz konusu olmamaktadır.

 9. Belediyenin lisanssız tesis inşaatına izin vermemesi durumunda ne yapılmalıdır?

  Belediye sınırları içinde kalan bir alanda lisanssız elektrik enerjisi tesisi kurmak üzere ilgili dağıtım şirketinden uygun bağlantı görüşü alan veya il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan kişilerin gerekli izin için başvurduğu belediyelerin gerekli mevzuatı uygulayarak başvuru sahibinin başvurusunu yine söz konusu mevzuatta tanımlanan sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması gerekmektedir. Lisanssız elektrik üretim tesisleri için ilgili mevzuatta öngörülen gereklilikleri sağlamaktan imtiyaz öngörülmemiştir. Belediyelerin de vatandaşların 4628 ve 5346 sayılı Kanunlardan kaynaklardan lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak hakkını mevzuata aykırı biçimde engellememeleri gerekmektedir.

 10. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında AG seviyesinden öngörülen kısıtlar tesis kurmak isteyen kişinin kendi mülkiyetindeki trafolar için de uygulanacak mıdır?

  Hayır, uygulanmaz. Kendi trafosu bulunan kişiler yönetmelikteki diğer koşullara uymak kaydıyla AG seviyesinden bağlantı kısıtları hükmüne tabi olmazlar.

 11. Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi?

  Her bir gerçek ya da tüzel kişi her bir aboneliği için ayrı elektrik üretim tesisi kurabilir. Bir abonelik için ya kurulu güç sınırı olmaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir ya da mikro-kojenerasyon tesisi kurulabilir, ki kurulu gücü 50 kWe ile sınırlıdır. Bir abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurulmak istenmesi durumunda azami 500 kWe kurulu gücünde bir tesis kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 500 kWe olacak şekilde birden fazla tesis kurulabilir.

 12. Bir kişi birden fazla dağıtım bölgesinde ayrı ayrı üretim tesisleri kurabilir mi? Kurabilirse bu tesisler bakımından kurulu güç sınırı var mıdır?

  Bir gerçek ya da tüzel kişinin birden fazla dağıtım bölgesinde aboneliği olabilir. Bu çerçevede ilgili kişi her dağıtım bölgesinde her bir aboneliği için lisans almadan elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu tesislerin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde 500 kWe kurulu güç sınırı, mikro-kojenerasyon olması halinde de 50 kWe kurulu güç sınırı vardır.

 13. Lisanssız elektrik üretim başvurularında kaynak kullanım hakkını edindiğime dair belge istenecek mi?

  Lisanssız elektrik üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde kural olarak kaynak kullanım hakkının edinildiğine dair belge sunulması gerekir. Ancak rüzgar, güneş ve biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için bu belge istenmemektedir.

 14. Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde ne yapılmalıdır?

  Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu, hazine veya orman arazisine kurulmak istenmesi halinde arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili mevzuatı hazırlama ve uygulamakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir. Belge açıkça "ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR" ifadesini içermelidir. Ancak kamu, hazine veya orman arazisine kurulacak tesisin hidrolik üretim tesisi olması halinde kaynak kullanım hakkı edinilememişse söz konusu arazi bir başkasına da tahsis edilmemişse, tesis sahasını tahsise, yetkili kurum veya kuruluştan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli kabul edilecektir.

 15. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurulmasında devlet tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgi verir misiniz?

  Lisanssız elektrik üretim tesisleri Yönetmelik ve Tebliğ kapsamına göre kurulmakta ve bu tesisleri kuran kişiler bu tesislerde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye yetkili kılınmıştır. Bu kişilerden mikro-kojenerasyon tesisi kuran gerçek kişiler ile kojenerasyon veya trijenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler elektriği sadece kendi ihtiyaçları için üretebilecektir. Mikro-kojenerasyon tesisi kuran kişilerle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik 10 yıl süreyle perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi vasıtasıyla YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynakları için YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyat, mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişiler için aynı cetveldeki en düşük fiyat uygulanır.

 16. Fabrikamızda ortaya çıkan atık buharını elektrik üretimi amacıyla kullanmak istiyoruz. Ancak hangi kapsama girdiği konusunu açıklığa kavuşturur musunuz?

  Kanun lisanssız elektrik üretimini kaynak ve tesis tipi bazında tanımlamıştır. Buna göre lisanssız elektrik üretimi ya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmalı ya da tesis tipi olarak kojenerasyon veya mikro kojenerasyon özelliği göstermelidir. Atık buhar, yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilememektedir. Ancak proses sonucu oluşan atık buharın kullanımının mikro kojenerasyon / kojenerasyon tesisi kapsamında projelendirilmesi halinde lisanssız elektrik üretim mevzuatı içinde değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

 17. Şebekeye bağlı ne demektir?

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatı uyarınca elektrik dağıtım şebekesine direkt irtibat tesis eden her türlü tesis, şebekeye bağlı (on-grid) kabul edilmektedir. Ayrıca bir tüketim tesisine ya da onun barasına bağlantı yaparak (dolaylı) dahi olsa şebekeyle irtibatlı olan üretim tesisleri de şebekeye bağlı tesis kabul edilmektedir. Böylece mevzuatta öngörülen esas ve usullere göre projelendirilmeli, kurulmalı ve işletilebilmelidir.

 18. Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı fiziksel mekanda olması halinde baradan bağlanması zorunlu mudur?

  Üretim tesisinin fiziksel olarak tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde üretim tesisinin bağlantısının öncelikle tüketim tesisi barasından yapılması imkanı varsa bağlantının bu şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak üretim tesisinin, tüketim barasından bağlanması teknik olarak imkan dahilinde ise (trafo kapasitesi konusundaki yönetmelik EK 5 tabloda öngörülen bir yıllık kısıtlar şahsi trafolar için uygulanmamaktadır) bağlantının gerekli teknik ve güvenlik şartları sağlanarak tüketim barasından yapılması öngörülmektedir.

 19. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen AG seviyesinden bağlantı kısıtına ilişkin hükmün, tüketim tesisiyle üretim tesisi aynı yerde olan ve trafosu kendisine ait lisanssız elektrik üretim tesisi başvurusu yapan kişiler bakımından nasıl uygulanacağını açıklar mısınız?

  Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün gücünün %30'unu geçemez." hükmü amirdir. Hüküm "dağıtım transformatörü" ifadesiyle ilgili EDAŞ''ın işletmesinde bulunan dağıtım transformatörlerini kastetmektedir. Bu çerçevede özel kişilere ait trafolarda yukarıdaki hükümde geçen %30 kısıtının uygulanmasına gerek yoktur. Ancak bu durumda dahi yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı bir uygulamaya imkan verilemeyecektir.

 20. Lisanssız elektrik üretim başvurusu reddedilen kişilerin aynı yıl içindeki bir sonraki başvurularında yeniden ücret alınacak mıdır?

  Tebliğ kapsamında yapılan başvuruların her biri bir diğerinden bağımsız olup başvuru şartlarının her başvuru için ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede her başvuru için ayrı başvuru bedeli ödenmesi gerekmektedir.