Politikalar

Politikalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

TRES ENERJİ olarak faal halde olduğumuz;

“Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Üretimi” kapsamı dahilinde;

Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

Ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.

İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.

 

Çevre Politikası

TRES ENERJİ olarak faal halde olduğumuz;

“Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Üretimi” kapsamı dahilinde;

faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

 Faaliyetlerimizi çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütürüz.

 İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefleriz.

 Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Su emisyonlarını (atık su) yasal yükümlülüklere uygun olarak tahliye ederiz.

 Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yaparız; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ederiz.

 Operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltmayı ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yaparız.

 Şirketimizin paydaş değerinin öneminin bilinci ile tüm paydaşlarımızı çevre politikamız, yaklaşımımız ve çevre performansımız konusunda rapor ve açıklamalar ile bilgilendirmeyi prensip ediniriz. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenleriz.

 Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde çevre performansımızı takip eder ve denetleriz. Operasyonlarımızı sürekli olarak izler, iyileştirme alanlarını tespit eder ve hedefler koyarız.

 Paydaş katılımını sağlamak için çevre politikası ve çalışmaları hakkında, düzenlenen yıllık toplantılar esnasında ve mevcut iletişim kanalları üzerinden paydaşlarımızın ilettikleri geri bildirimleri dikkate alarak çevre performansımızı sürekli geliştiririz.

Bu doğrultuda TRES ENERJİ olarak Çevre Hedefleri’mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.

 

Kalite Politikası

TRES ENERJİ olarak faal halde olduğumuz;

“Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Üretimi” kapsamı dahilinde; vizyonumuz müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve toplumumuza değer katmak üzerine kurulmuştur. Temel değerlerimizden vazgeçmeksizin alanında öncü bir firma olmanın ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini benimsemek gerektiğini amaç ediniriz.

Bu doğrultuda:

 İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,

 Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,

 Müşterilerimizin, bizi diğerlerine de tavsiye edebileceği müşteri odaklı yaklaşıma sahip olmak,

 Optimum kalite, güvenilirlik, hizmet ve verimlilik seviyesine ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstermek,

 Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek

 Kalite Sistemleri çerçevesinde bünyesinde düzenlenen meslek içi eğitimler ile çalışanlarının sürekli olarak bilgi, deneyim ve hizmet kalitesini arttırmak, sürekli gelişim ve toplam kalite yönetimi bilincini her aşamadaki çalışan ile birlikte kullanmak,

 Personelin motivasyonunu sağlamak,

 Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda çevreye duyarlı iş modelini benimsemek, kalite politikamızdır. Bu doğrultuda kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, sürekli iyileştirmeler yaparak, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.